NeymarNey
2019-10-09 15:10
price predictions? I think 45-50k